header
04.jpg

סמינר - כתיבת היסטוריה ביוון וברומי

שם הקורס: כתיבת היסטוריה ביוון וברומי.

מרצה: פרופ' דוד שפס.

מס׳ קורס: 46-420-01.

סמסטר ב׳.

תאריכים ושעות לימוד : יום ה׳, 12:00-16:00.

סמינר משותף, חובה לתלמידי התכנית המשותפת.


סילבוס:

מטרת הסמינר: להקנות לסטודנט כלים למחקר ולשיפוט מדעי של בעיות בהיסטורי' עתיקה. הכלים הנדונים הם שימוש במקורות, הבחנה בין סוגים שונים של מקורות, שימוש ביקורתי במקורות, בחינת דעות מתחרות והבסיסים שעליהם ניתן להחליט ביניהם. כל הכלים האלה אמורים להיות לתועלת בתוך האקדמיה ומחוצה לה. הקורס יתחיל עם נושא אחד שייבחן יחד על ידי כל הסטודנטים בשיתוף עם המרצה. נתחיל בקריאת הטקסטים הרלוונטיים, נמשיך עם בחינת מקורות לא-טקסטואליים (כולל, איפה שמתאים, ארכיאולוגי', אפיגרפי', פפירולוגי', וספרות), ונקרא דעות שונות לגבי הנושא כהכנה לגיבוש דעה על ידי הסטודנט לגבי השאלות הבסיסיות. אחרי החלק הזה, כל סטודנט יבחר מספר נושאים (המספר ייקבע לפי מספר המשתתפים) שאותם הוא יחקור ועליהם הוא ידווח בעל-פה ובכתב. הדיווחים יהיו לא רק בצורת עבודה כתובה בסוף אלא גם בצורת דיווחי ביניים על התקדמות החקירה. הנושאים הספציפיים ייקבעו בהתיעצות עם הסטונדטים ועד כמה שאפשר בהתאם לתחומי התעניינותם.