header
03.jpg

סמינר - גזענות בעולם העתיק

שם הקורס:  גזענות בעולם העתיק.

מספר הקורס: 0672346101.

מרצה: פפרופ' בנימין איזק.

סמסטר: ב׳.

ימים ושעות לימוד:  ב׳,  ד׳ , 14:00-16:00.

הסמינר פתוח גם לתלמידי MA.

 סילבוס:

בסמינר נבדוק דעות ויחסים בקרב יוונים ורומאים כלפי זרים. הן מיעוטים זרים ביוון ורומא, הן עמים זרים שכנים ועמים מרוחקים יותר. בשלב הראשון נעיין במושגים הכלליים עליהם התבססו דעותיהם והדעות הקדומות של יוונים ורומאים על אחרים. בהמשך נעיין בתדמיתם של עמים ספציפיים בטקסטים יווניים ורומיים כגון פרסים, סוריים, מצרים, גלים, גרמנים ויהודים. בשלב השלישי נדון במספר נושאים נוספים: עמים אלה באמנות; אינטלקטואלים בפרובינקיות הרומיות; הגירה ומהגרים ונוודים. הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א.