header
13.jpg

סמינר: היידיגר וההגות היוונית: עיון בקריאתו הביקורתית של אפלטון ואריסטו

שם הקורס: היידיגר וההגות היוונית: עיון בקריאתו הביקורתית של אפלטון ואריסטו.

מרצה: ד"ר אנדי גרמן.

סמסטר: ב׳.

ימים ושעות לימוד : יום ב׳, 10:00-13:00 (?)

סילבוס:

משימתנו בקורס זה היא להבין שלוש קביעות של היידיגר על מהותה וגורלה של הפילוסופיה: (1) ההוויה (BEING) נתגלתה לחשיבה הפילוסופית המערבית בצורה הראשונית והעוצמתית ביותר ביוון; (2) תולדות הפילוסופיה הן תולדות התדרדרותה, שהחלה גם היא ביוון, כבר עם אפלטון ואריסטו;  (3) עתיד החשיבה הפילוסופית הינו בחזרה אל היוונים שהיא גם השתחררות מהם והליכה מעבר להם.  לצורך כך, נעיין בכתבי פרשנות של היידיגר על היוונים, הן מהתקופה שלפני ספרו "הוויה וזמן" והן מהתקופה המאוחרת שאחריה.