header
15.jpg

סמינר: טקסטים ספרותיים ודוקומנטריים על פפירוס ואבן

שם הקורס: סמינר - טקסטים ספרותיים ודוקומנטריים על פפירוס ואבן.

מרצה: פרופ' אורי יפתח.

מספר הקורס: 0672350701

סמסטר: א׳.

ימים ושעות לימוד:  יום ג׳, 16:00-18:00. יום  ה׳ , 16:00-16:00.

חדר: יום ב׳ - גילמן 449. יום ה׳ - גילמן 261.

סילבוס: 

ספרותיים ושל מסורות וסוגות ספרותיות אשר לא השתמרו במקורות אחרים. במקרים אחרים משמרים הכתובת ופפירוס, לגבי טקסט ידוע, קריאה שונה מזו המוכרת לנו ממסורת כתבי היד. כמו כן, כתובות ופפירוסים משמשים לנו מקור ראשון, ויחיד למעשה, ללימוד חיי היום יום, ואגב כך לחקר שאלות הנוגעות לעולמם הכלכלי, הדתי, המשפטי והלשוני של כותביהם, כאשר ההיזון החוזר בין הפפירוסים הספרותיים והדוקומנטריים, תוך התייחסות להקשר שבו נכתב הטקסט, מעניין במיוחד. מטלת הקורס: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט. הסמינר פתוח גם לתלמידי ב"א, שנה ג'. נדרשת ידיעת השפות היוונית והלטינית.