header
03.jpg

סמינר: סוגיות נבחרות בתולדות המדע העתיק

שם הקורס: סמינר - סוגיות נבחרות בתולדות המדע העתיקה.

מרצה: ד"ר אורנה הררי.

מספר הקורס: 0672328701

סמסטר: א׳.

ימים ושעות לימוד:  יום ב׳, 16:00-18:00. יום ה׳ 16:00-18:00.

הסמינר פתוח גם לתלמידי MA.

סילבוס: 

בקורס זה נעסוק באחד המאפיינים הייחודיים לתרבות היוונית: חשיבה מדעית. תוך קריאת מקורות בתחומי מדע שונים כגון: פיסיקה, אסטרונומיה, מתמטיקה ורפואה. ננסה להבין את מקורות החשיבה המדעית, השאלות המרכזיות בתחומי ידע, האמצעים לגיבוש דיסציפלינה מדעית, והיחס בין מדע והתרבות שהוא התפתח בה. דרישות: נוכחות מלאה וקריאה של המקורות מטלת הקורס: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט. הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א.